Showing all 9 results

  • Bi Yu – a rare cultivar

    Pinglin Jinxuan Bouquet

    Bi Yu

    15 CHF

    plus Shipping Costs

    Add to cart
  • Jade Oolong from Mingjian,
    t
    raditional processed in Dongding style

    Cuiyu Wulong

    Cuiyu Wulong

    12 CHF

    plus Shipping Costs

    Product contains: 50 g

    Add to cart
  • Cuiyu Wulong from Mingjian, vintage 2013, traditional processed in Dongding style

    Formosa Cuiyu Wulong

    Formosa Cuiyu Wulong

    12 CHF

    plus Shipping Costs

    Product contains: 50 g

    Add to cart
  • Jinxuan processed in traditional Tieguanyin style

    Formosa Vintage Dongpian

    Jinxuan Tieguanyin

    12 CHF

    plus Shipping Costs

    Product contains: 50 g

    Add to cart
  • Jinxuan Wulong from Mingjian, traditional processed in Dongding style

    Pinglin Jinxuan Bouquet

    Mingjian Jinxuan

    15 CHF

    plus Shipping Costs

    Add to cart
  • Jinxuan Wulong from Pinglin, traditional processed in Dongding style

    Pinglin Jinxuan Bouquet

    Pinglin Jinxuan

    15 CHF

    plus Shipping Costs

    Add to cart
  • Jinxuan Wulong from Pinglin, bouquet style processed

    Pinglin Jinxuan Bouquet

    Pinglin Jinxuan Bouquet

    15 CHF

    plus Shipping Costs

    Add to cart
  • Jinxuan Wulong from Pinglin, traditional processed

    Pinglin Jinxuan Traditional

    Pinglin Jinxuan Traditional

    18 CHF

    plus Shipping Costs

    Product contains: 50 g

    Add to cart
  • Winter harvest from Pinglin, bouquet style processed

    Pinglin Xiao Xue

    Pinglin Xiao Xue

    15 CHF

    plus Shipping Costs

    Add to cart